AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

D’acord amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del Lloc Web http://www.servatica.com.

Dades identificatives

Identitat: SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.
CIF: B-67086355
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 46117, foli 194, fulla B-509972.
Adreça postal: Plaça universitat, número 3, planta 6 – 08007 Barcelona
Telèfon:93 131 76 76
Correu electrònic: info@servatica.com


TERMES I CONDICIONS D’ÚS.

L’accés i utilització d’aquest Lloc Web atorga la condició d’Usuari i implica la plena acceptació de les condicions d’ús d’aquest, recollides al present Avís Legal. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest Lloc Web i utilitzar-ne els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. En cas de no estar conforme amb aquestes, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el Lloc Web. Amb la finalitat de complir amb la normativa, aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, per la qual cosa recomanem a l’Usuari la seva lectura i revisió sempre que accedeixi a la web. Tanmateix, alguns dels serveis oferts a través del Lloc Web poden estar subjectes, a més de a les condicions que es descriuen al present Avís Legal, a les seves pròpies condicions particulars d’ús que, si s’escauen, també seran aplicables. En conseqüència, la navegació de l’Usuari al Lloc Web suposa, no només l’acceptació del present Avís Legal, sinó també la plena acceptació d’aquestes condicions particulars quan siguin d’aplicació.

1.- Condicions d’ús.

Aquest Lloc Web conté materials preparats per l’empresa, o pels seus prestadors de serveis, amb caràcter merament informatiu i de consulta. Tanmateix, pot incloure enllaços o links que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, dels quals SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no respondrà ni dels seus continguts, ni de l’estat d’aquests Llocs Web, i tampoc implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts. Les informacions contingudes al Lloc Web són les vigents a la data de la darrera actualització i han de considerar-se indicatives per l’Usuari. Per qualsevol qüestió que pogués sorgir sobre els continguts, activitats comercials, productes i serveis, resulta d’aplicació la normativa reguladora vigent, essent els òrgans jurisdiccionals els competents per conèixer dels eventuals assumptes. En tot cas, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del Lloc Web en qualsevol moment, així com la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o en la presentació de la seva web. Sense perjudici dels drets legals de l’Usuari del Lloc Web i, en el seu cas, els drets reconeguts als consumidors, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i els seus continguts. Sempre que sigui possible, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. avisarà amb caràcter previ a l’Usuari de les interrupcions al Lloc Web. No obstant, no serà responsable dels danys i perjudicis patits per aquesta causa de la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis o continguts. Tanmateix, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. omet qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de l’existència de problemes tècnics o errors mecànics als equips informàtics produïts durant la connexió a Internet.

2.- Limitació de responsabilitat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del present Lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, el present Avís Legal, les condicions particulars en cas d’existir-ne, i qualsevol altra comunicació posada en el seu coneixement a través d’aquest o altre mitjà, així com les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no es responsabilitza de la incorrecta utilització que els usuaris realitzin sobre la informació o continguts del servei, essent aquests actes de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Ni SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions en els continguts publicats, atès que són merament de caràcter informatiu. Així mateix, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no es fa responsable de qualsevol dany que pogués derivar-se de la utilització d’aquest Lloc Web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que aquí es facilita. En qualsevol cas, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l’Usuari sobre la informació continguda al seu Lloc Web.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual.

Queden reservats a favor de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. tots els drets de propietat intel·lectual sobre la totalitat del contingut d’aquest Lloc Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element. La seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, així com els programes d’ordinador i informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, els quals estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. i/o dels seus col·laboradors i/o societats participades. Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que inclou. Es prohibeix descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats. Qualsevol ús no autoritzat del software o del contingut d’aquest Lloc Web pot suposar l’incompliment de les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació i, per tant, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra qui lesioni els seus drets.

4.- Veracitat i confidencialitat de les dades pròpies.

La informació que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web i/o mitjançant qualsevol altre canal de comunicació, haurà de ser veraç, complerta, precisa i actualitzada. A l’efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que es comuniquin, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes pugui causar a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. o a tercers. Així mateix, l’Usuari serà l’únic responsable de les informacions que faciliti referents a terceres persones. L’Usuari es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i credencials d’accés a la seva àrea privada, en cas de tenir-ne, així com de les activitats, gestions i tràmits que en aquesta es puguin dur a terme. En el supòsit que un tercer realitzi un ús il·legítim o fraudulent del compte i/o credencials de l’Usuari, o bé que posi en risc la seguretat, l’Usuari haurà de notificar-ho a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. immediatament per tal d’adoptar les mesures necessàries per prevenir i reduir els possibles riscos que se’n poguessin derivar.

5.- Cookies i política antispamming.

Aquest Lloc Web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorant els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències de l’Usuari mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. L’Usuari haurà d’acceptar la Política de Cookies de forma expressa i la podrà consultar en qualsevol moment accedint a l’apartat web corresponent. SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. és contrària a la pràctica de l’SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats). És per tant que els usuaris i tercers perjudicats per la recepció d’SPAM, l’enviament del qual no hagi estat prèviament consentit, o es pretengui cancel·lar, poden posar-se en contacte amb SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. a info@servatica.com per tal d’adoptar les mesures necessàries que ho evitin. S'utilitzen cookies d'anàlisi estadística que ens permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament l'ús que fan els usuaris dels nostres serveis i cookies de caràcter tècnic i de personalització que ens permeten controlar aspectes relacionats amb la sessió de l'usuari.

6.- Protecció de dades.

Alguns dels serveis inclosos en aquest Lloc Web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la seva correcta prestació. L’Usuari, abans de facilitar a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. les seves dades, haurà de llegir i acceptar la Política de Protecció de Dades que podrà trobar a l’apartat web habilitat, així com als formularis i/o documents habilitats per a la introducció de dades, segons procedeixi.

7.- Jurisdicció i legislació aplicable.

La legislació aplicable al contingut d’aquest Lloc Web serà la vigent a l’àmbit territorial i la jurisdicció a la qual se sotmet SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. per a la resolució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa que pogués derivar-se de la seva relació amb l’Usuari és la dels Jutjats d’Igualada.POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i Garantia dels Drets Digitals, a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. (en endavant, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.) per part dels seus clients i/o usuaris. La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables, o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals. Als efectes de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats. SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. com a responsable del tractament, informarà a l’Usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present Política de Privacitat, sol·licitant el seu consentiment, quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització. L’objectiu de la Política de Privacitat de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades en els nostres Sistemes d’Informació i les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa.

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Dades identificatives Identitat: SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. CIF: B-67086355 Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 46117, foli 194, fulla B-509972 Domicili Social: Plaça Universitat, número 3, Planta 6 Telèfon: 93 131 76 76 Correu electrònic: info@servatica.com

2.- FINALITAT I LEGITIMACIÓ.

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

• Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat empresarial de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. (administració de servidors i sistemes informàtics, servei d’allotjament web i correu electrònic, lloguer d’espai en servidors, venda i administració d’equips informàtics, venda i gestió de dominis d’internet, instal·lació i administració de xarxes informàtiques), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.
Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., evitant el seu normal desenvolupament i execució.
• Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’Usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.
En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i informatives si aquests les han cedit, lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuat i complementari del principal. Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat previstos a la normativa reguladora, i d’acord amb la present política de privacitat.

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides. Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.?

Les dades tractades per SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

• Les empreses titularitat i/o participades per SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.

• Organismes públics, Jutjats i Tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.

• Col·laboradors de SERVATICA TECHNOLOGIES, que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., així com la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels clients de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. a tercers països amb finalitats ni comercials, ni de cap tipus.

3.- DRETS.

Quins són els drets dels usuaris?

SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte a les dades de caràcter personal facilitades

Accés: Dret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.

Rectificació: Dret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies.

Cancel·lació: Dret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.

Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament: A la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes en els següents supòsits:

• Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades.

• Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes.

• Quan SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. no hagi de tractar les seves dades, per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.

• Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’Usuari.

Portabilitat de les dades personals: Dret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., així com sol·licitar que les cedim a un tercer escollit per l’interessat.

Dret a interposar una reclamació davant l'autoritat de control: Accés a l’agència de protecció de dades. A Espanya, l'autoritat és l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades APDCAT (http://www.apdcat.cat).

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., a la Plaça Universitat, número 3, planta 6, 08007 - Barcelona.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència "Protecció de dades” i haurà d’incloure les següents dades: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’Usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic info@servatica.com, incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de dades”.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’Usuari té dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’Usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

4.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES.

Les dades cedides a SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

• Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.

• Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.

• Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.

• Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.

• Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa, per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.

• Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.

• Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’Usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present Política de Privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als productes i serveis de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L.?

Els serveis de SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L., en principi, no s’adrecen a menors de 18 anys i, per tant, tampoc la seva web. En acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys. Es tractaran de manera excepcional els supòsits de prestació de serveis a menors, exigint les autoritzacions i consentiments necessaris, establerts per la legislació aplicable en cada cas, per part dels pares o tutors legals.

5.- MESURES DE GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT.

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

SERVATICA TECHNOLOGIES, S.L. preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de galetes.

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina http://www.servatica.com.